Pilefelt Adelsnr: 230

Pilefelt Adelsnr 230Förfader till till vår Pilefelt-släkt var Bengt Håkansson till Gemla i Öja sn Kronobergs län.
Gifte med Elin Mattsdotter från ätten Silfverhielm.

Per Bengtsson (son till Bengt Håkansson) till Fjäll i Björsäter sn och Gösslunda gård båda Skaraborgs län vilken Gösslunda gård erhöll han genom sitt första äktenskap.
Han var först gift med Elin, och i andra äktenskapet med Sara Bengtsdotter.
Per var fogde på Läckö 1589-1597.
Han fick av konung Johans donation på två gårdar Fjäll i Björsäter och Lilla Kärr i Björsäter år 1591.
Han blev Adlad på 1590-talet av konung Sigismund.
Per var också lagläsare i Älvsborgs län och på Dal från 1611- 1619. Lagläsare i Kinne härad år 1620.
Per dog 1634-07-30 på Björsäter.


Sten från Björsäters kyrka  från Per Bengtssons grav


Gravstenen Per Bengtsson och Elin Mattsdotter från Björsäters kyrka


Bengt Pilefelt föddes någon gång före 1592.
Bengt Pilefelt och Anna Giliusdotter Wittenboll från Holland gifte januari 1620. Hon erhöll 1648 30/3 besittningsrätt av donationsgodsen.
Bengt var år 1630 överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente.
Han var överste för Skaraborgs regemente mellan åren 1635-1639 och kommendant i Wismar i Tyskland.
År 1634 var överstelöjtnant Pilefelt i Buxtehude i Hamburg med över 400 man.
Gårdarna Fjäll och Lilla Kärr i Björsäter socken Skaraborgs län erhöll han vid konfirm. 1636 21/3 samt Bersebo i Tjärstad socken i Östergötland som han ärvde efter sin faders syterson Göran Jönsson och där han byggde till ett säteri.

//Från Axel Oxenstineras skrifter: (Ett brev från rikskanslern från Mainz till Drottningen där han rekommenderar Bengt till en befordran för god tjänst).
Hamburg 1634-04-23
P.g.a. problem med att underhålla garnisonerna lägger Salvius fram förslag till omdisponeringar och förflyttningar av trupperna i Stade och Wismar. Rekommendation att överstelöjtnant Bengt Pilefeldt befordras till överste.//


Bengt Pilefelt utses till kommendant av Wismar.
(Från 1632 till 1803 tillhörde Wismar Sverige. Under skånska kriget tillhörde Wismar under en kort tid Danmark. Wismar var formellt en del av Sverige ända fram till 1903.)
Bengt dog 1641-01-28 i Wismar efter långvarig svår sjukdom och begravdes i Lugnås kyrka Skaraborgs län.
Hustrun Anna dog 1664 10/11 på Rud i Lugnås.
Enligt gravstenen var de gifta i 21 år två veckor och tre dagar samt hade haft fyra söner och fem döttrar.

Bengts Pilfelts gravsten finnes i Lugnås kyrka. På den står det; Här under vilar uti herranom den edle och welb Bengt Pederson Pilefelt til Fiel och Rwhd (Rud) fördom öfverste och commendant wismar samt hans elskliga kära frw welb Anna Geilwsdotter Wittenboll och avsomnade öfwersten uthi herranom anno christ 1641 den 28 januari och fuwn anno 16? den sedan the christeligen och wäl uthi 21 åhr ? 3 dagar tilhopa lefwat och 9 barn 4 soner och 5 dottrar tillsamsafvlat hawa duhd gifwet them medh alla christrogna en frögdeful wälståndelse.
Den 5 september år 1715 kom prosten Detterberg till Lugnås. Man beslustade då att Lungås kyrka skulle bygga en sakristia. Vidare skulle översten pilefelts upphöjda grav vid altaret sänkas till ner till golvet då graven stod i vägen för folkets fria gång.

Två år senare den 6 oktober år 1717 kom Biskop Svedberg på visitation och fann "at sacristien i Lungås icke efter påminielse war giord, icke heller något tilgiordt med salig Öfverste Pihlefelts grafs nedtagande" För detta fick vederbörlig ort plikta.
Efter 7 år, 16 oktober år 1724, kom en ny biskopsvisitation av biskopen Svedberg till Björsäter socken och fann då igen att Pilhlfeltska graven i Lugnås kyrka stod lika hög som förut.

Ur Björsäter kyrkliga räkenskaper:
Herr Major Pilefelt skal genom bref anmodas till att nidsenkia sin grafsten och jenomgöra ? medget övriga kyrkiogolfvet emedan församligen ejes hafwer stort besvär och mehn af honom wid Herrens heliga Nattvards begående"
 


Inne i Lugnås kyrka finns gravsten kvar Bengt Pilefelt och Anna Giliusdotter Wittenboll med deras nio barn.


Adelsvapnet Pilefelt från gravstenen


På Pilefelts gravsten står det; Här under vilar uti herranom den edle och welb Bengt Pederson Pilefelt til Fiel och Rwhd (Rud) fördom öfverste och commendant wismar samt hans elskliga kära frw welb Anna Geilwsdotter Wittenboll och avsomnade öfwersten uthi herranom anno christ 1641 den 28 januari och fuwn anno 16? den ? sedan the christeligen och wäl uthi 21 åhr ? 3 dagar tilhopa lefwat och 9 barn 4 soner och 5 dottrar tillsamsafvlat hawa duhd gifwet them medh alla christrogna en frögdeful wälståndelse.

Göran Bengtsson Pilefelt. 
Göran var gift med Catharina Elisabeth Printz som var dotter till Johan Printz, Guvenör av Nya Sverige och Landshövdning i Jönsköping.
De fick nio barn tillsammans.

Göran Bengtsson Pilefelt arbetade sig upp från gemen till kronett vid överste Sinclairs regemente under Carl X Gustafs polska krig.
Han var löjtnant vid Salomon von Sackern regemente år 1657 och deltog vid polska och danska krigen.

Göran Bengtsson Pilefelt var löjtnant vid adelsfaneregemente år 1672.

Han var ryttmästare år 1677 och blev avsked år 1678 för ålder och sjukdom skull.
Han dog år 1686, Fjäll Björsäter Skaraborgs län och begravd i Lugnås kyrka.


Juliana Pilefelt född ca år 1663.
Enl kyrkräkningar för Häggums församl år 1714,1715,1718 gav wälb fru Juliana Pilefelt 20 daler till Häggums kyrka.
Juliana Pilefelts namn förekommer ofta som dopvittne i födelseböckerna över Häggum, Björsäter och Lugnås socken. Juliana var gift med Jakob Gyllensting (se ovan).
Juliana och Jakob fick tre barn tillsammans. Alla tre var döpta på Amundtorp i Norra Lundby Skaraborgs län.
Juliana och Jakob bodde på Amundtorp fram till Jakobs bortgång år 1699. Efter makens död flyttade hon till Fjäll i Lugnås Skaraborgs län.

Enl dödboken i Björsäter i Skaraborgs län. Välbornefrun Juliana Pilefelt. Några 80 år gammal.
Fjälls säteri i Lugnås hade varit i släktens ägor i  cirka 152 år då Julianas farfars far fick den donerad år 1591 av konungen Johan och fram till hennes bortgång år 1743.
Då vid denna tid endast sterbhus kvar.